Συμμετοχή της ΕΟΑΠ στη διαβούλευση «Εθνικός Κλιματικός Νόμος»

Submitted by Christos Chatz… on
diab ekn

Συμμετοχή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αστικής Ποδηλασίας στην διαβούλευση «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»

Άρθρο 10

Σύμφωνα με το Νέο Πλαίσιο Αστικής Κινητικότητας της ΕΕ (COM(2021) 811 final-14/12/2021) «Όπως επιβεβαιώνει ο Κλιματικός Στόχος της Ένωσης για το 2030, η ανάπτυξη οχημάτων μηδενικών ρύπων στο αστικό πλαίσιο θα συνεισφέρει μόνο εν μέρει σε αυτούς του στόχους. Καθαρή προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε εθνικό και τοπικό επίπεδο στην ανάπτυξη της δημόσιας συγκοινωνίας, του περπατήματος και του ποδηλάτου, καθώς και σε συνδυασμένες, κοινόχρηστες υπηρεσίες μεταφορών» σελ 1 παρ. 3 (μετάφραση δική μας)

Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμούμε ότι η διατύπωση της αναφοράς του άρθρου 10 στη βιώσιμη αστική κινητικότητα και στη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και η θέση του σχετικού εδαφίου πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

«Την προώθηση κατά προτεραιότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή αύξηση του μεριδίου των αστικών μεταφορών από τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και των συνδυασμένων και κοινόχρηστων υπηρεσιών μεταφορών»

Επίσης αυτό το εδάφιο να προηγηθεί του εδαφίου που αναφέρεται στην ηλεκτροκίνηση, ώστε να συνάδει με την προτεραιότητα που δίνεται στη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Νέο Πλαίσιο Αστικής Κινητικότητας της ΕΕ.

Προσθήκη νέου άρθρου

Προτείνουμε την προσθήκη νέου άρθρου στο Κεφάλαιο Γ (πριν το άρθρο 12) με αντικείμενο την υιοθέτηση οριζόντιων μέτρων για την προώθηση κατά προτεραιότητα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Δύο είναι κατά τη γνώμη μας τα κεντρικά ζητήματα: 1) Η δημιουργία κλειστών ποδηλατοδρόμων και 2) η επιτάχυνση των έργων υλοποίησης ποδηλατικών υποδομών στο πλαίσιο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Οι κλειστοί ποδηλατόδρομοι είναι η ασφαλέστερη υποδομή για την ποδηλατική μετακίνηση. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί παντού, αλλά ένα ελάχιστο ποσοστό του δικτύου ποδηλατικών υποδομών μίας πόλης πρέπει να αποτελείται από κλειστούς ποδηλατόδρομους, ιδιαίτερα σε δρόμους όπου οι ποδηλάτες κινδυνεύουν από τη συνύπαρξη με τους άλλους χρήστες των οδών (αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία). Ένα ελάχιστο ποσοστό 5% του οδικού δικτύου των πόλεων με κλειστούς ποδηλατόδρομους είναι η διεθνής τάση για να ενταχθεί δυναμικά το ποδήλατο στις πόλεις που επενδύουν στη βιώσιμη αστική κινητικότητα και για να αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο στη μετακίνηση. Τα ΣΒΑΚ παρουσιάζουν μία τάση να παρουσιάζουν την ολοκλήρωση των ποδηλατικών υποδομών που προβλέπουν στη δεκαετία. Η πίεση από την κλιματική αλλαγή όμως απαιτεί μία επιτάχυνση της προσπάθειας αυτής. Εκτιμούμε ότι το 50% των υποδομών, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού δικτύου, πρέπει και μπορεί να γίνει εντός της πρώτης πενταετίας του ΣΒΑΚ.

Το κείμενο του άρθρου αυτού προτείνουμε να είναι το εξής:

«Άρθρο ….

Μέτρα για την προώθηση κατά προτεραιότητα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Με σκοπό την προώθηση κατά προτεραιότητα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τουλάχιστον στο 5% του οδικού δικτύου των πόλεων της χώρας δημιουργούνται κλειστοί ποδηλατόδρομοι, και τουλάχιστον το 50% του δικτύου των ποδηλατικών υποδομών που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας υλοποιείται σε 5 χρόνια από την έγκριση του Σχεδίου με συνεκτικό τρόπο.»

Άρθρο 12

Η υποχρέωση προμήθειας νέων οχημάτων μηδενικών εκπομπών είναι μία καλή ευκαιρία να προμηθευτούν οι εταιρείες και ποδήλατα έτσι ώστε μέρος των εταιρικών μετακινήσεων να μπορεί να γίνει και με ποδήλατο όταν αυτό είναι ευχερές.

Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 12 παρ. 2 ως εξής:

«2. Από την 1η.1.2023 κατ’ ελάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται, είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης ρύπων έως πενήντα (50) γραμμαρίων διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο (CO2/χλμ). Για κάθε νέο εταιρικό αυτοκίνητο, η εταιρεία υποχρεούται να προμηθεύεται τουλάχιστον δύο νέα ποδήλατα συμβατικά ή ηλεκτρικά. Για τον υπολογισμό του ποσοστού του πρώτου εδαφίου προσμετρώνται τα νέα αυτοκίνητα που αποκτώνται από εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα με χρηματοδοτική μίσθωση ή με αγορά. Το ποσοστό υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Αν η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει τουλάχιστον τρία (3) εταιρικά αυτοκίνητα εντός του οικονομικού έτους, στον υπολογισμό του πρώτου εδαφίου προσμετρώνται τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν συνολικά από την 1η.1.2023. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας με την υποχρέωση της παρούσας, η δαπάνη αγοράς ή μίσθωσης του νέου εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167).»